ArtisCollage.plOgólne warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS) określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Wydawnictwo Artis Collage z siedzibą w Uchylsko ul.Wiejska 50a 44-350 Gorzyce zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy www.artiscollage.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami aż do czasu zmiany treści Ogólnych Warunków Sprzedaży lub odwołania ich stosowania.

II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia dostarczonego Sprzedawcy. Zamówienie złożone zostać może za pomocą maila, faksu, listu lub w innej formie pisemnej, jak również za pośrednictwem innej formy komunikacji na odległość np. Telefon lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego Wydawnictwa Artis Collage. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu od Kupującego. Wtedy do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego modyfikacji złożonego zamówienia.
 2. Sprzedający, na prośbę Kupującego, może umożliwić Kupującemu korzystanie z narzędzi sprzedaży produktów Wydawnictwa Artis Collage tj. stojaki lub ekspozytory.

III. Dostawa i terminy dostaw

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest data poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o przyjęciu jego oferty lub złożenie zamówienia u Sprzedającego.Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany przez Strony umowy sprzedaży.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru lub wysyłki. Jeżeli kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru o okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania albo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi. Koszt składowania nieodebranego towaru wynosi za każdy dzień składowania równowartość 5% wartości zamówienia.
 3. W przypadku gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy ( nie dotyczy dostawy towarów realizowanych przez przedstawicieli handlowych Sprzedającego ) koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego, o ile nieuzgodniono inaczej.
 4. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Sprzedającego w tym spedytorowi,przewoźnikowi lub firmie przesyłkowej.
 5. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru nie jest traktowane jako naruszenie terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie w stosunku do terminów jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezaleznymi np. Zdażeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy itp.
 6. Opóźnienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru po akceptacji zmówienia przez Sprzedającego nastąpić może jedynie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy w tym zakresie. W przypadku wycofania zamówienia w całośći lub częściowo za zgodą Sprzedawcy, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą za dostarczane mu towary Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień Kupującego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności.

IV. Warunki płatności

 1. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu określonego w dokumencie sprzedaży wystawinego przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar zgodnie z art. 589 kodeksu cywilnego, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na dokumencie sprzedaży, wpłata bezpośrednio w kasie Sprzedającego w siedzibie firmy lub wpłata udokumentowana u przedstawiciela handlowego Sprzedającego.

V. Gwarancja, odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje niezwłocznie po odbiorze towaru nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje niezwłocznie po odbiorze towaru nie później niż 14 dni od dnia odbioru towaru.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciązyć Kupującego kosztami przewozu, przeładunku zareklamowanego towaru oraz kosztami jego kontrolnego badania.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swojego uznania albo wymienić towar na wolny od wad albo wadę usunąć w możliwie najszybszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 dni.

VI. Wymiana lub zwrot towarów

 1. W przypadku karnetów całorocznych nie ma możliwości ich zwrotu. Ewentualną opcją jest wymiana na inne karnety. Do karnetów całorocznych zaliczamy między innymi karnety: Ślubne, Urodzinowe, Imieninowe, Rocznicowe, Kondolencyjne, Z okazji Chrztu Świętego, Podziękowania, Na przeprosiny, ogólne (bez okazji).
 2. Istnieje możliwość zwrotu karnetów okolicznościowych, wydawanych na następujące okazje: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Sakrament Komunii Świętej, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Chłopaka, Barbórka, Dzień Górnika, Święta Bożego Narodzenia.
 3. Wymianie lub zwrotom mogą podlegać wyłącznie karnety kompletne, pełnowartościowe, niezniszczone (np. nie podlega zwrotowi sam karnet bez koperty, jeśli został zakupiony jako zestaw z kopertą).
 4. Zaleca się unikania trwałego znakowania karnetów np. etykietami/naklejkami z kodem kreskowym, czy ceną. Dopuszczalna jest wymiana lub zwrot karnetów w wypadku, kiedy takie oznaczenie zostało umieszczone na folii ochronnej.
 5. Potrzebę zwrotu karnetów należy zgłosić w czasie do 30 dni po terminie danej okazji (okoliczności), bezpośrednio przedstawicielowi handlowemu lub do działu handlowego. Zwrotowi podlega wyłącznie ilość wynikająca z faktur VAT wystawionych danemu klientowi, w okresie poprzedzającym daną okazję, a jednocześnie po dacie wystąpienia tej samej okoliczności w okresie wcześniejszym.
 6. Zwroty można przesyłać wyłącznie po uzgodnieniu z Działem handlowym. Zwrot wysłany bez uprzedzenia, może nie zostać przyjęty, co niepotrzebnie naraża wysyłającego na dodatkowe koszty.
 7. Karnety do wymiany lub zwrotu należy przeliczyć i przygotować do odbioru/wysyłki, w opakowaniu umożliwiającym transport bez możliwości ich uszkodzenia (karton, kartonik).
 8. Zwrot przygotowanych karnetów jest możliwy przy najbliższej, wynikającej z harmonogramu pracy wizycie przedstawiciela handlowego. W przypadku potrzeby wcześniejszego zwrotu karnetów, możliwe jest przesłanie ich do firmy, na koszt własny, po uprzednim poinformowaniu działu handlowego.
 9. Do zwracanych karnetów należy dołączyć podpisany dokument, specyfikację zwracanej partii.
 10. Brak zwrotu karnetów w określonym terminie nie ma wpływu na konieczność terminowego regulowania należności.
 11. Zwrotom nie podlegają karnety i inne artykuły wyprodukowane i sprzedane klientowi w wyniku jego zamówienia specjalnego, według jego wytycznych (nie będące w stałej, standardowej ofercie wydawnictwa).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Strony oświadczją iż będą dążyć do polubowego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań roztrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWS wymagają ważności formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 12 czerwca 2003 roku o terminach w transakcjach handlowych ( Dziennik Ustaw 2003 r, Nr. 139 poz. 1323 )
 4. Utrata ważności przez któryś z zapisów niniejszych Warunków Handlowych nie narusza ważności innych postanowień.